Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonlijke gegevens om te gaan en te voldoen aan de gewijzigde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming )- wetgeving.
In deze verklaring zetten we uiteen hoe wij persoonsgegevens verwerken en beschermen:
Verwerker persoonsgegevens:
BG consulting
Le Havre 11
5625 ST Eindhoven
info@bgconsulting.nl

BG consulting is een handelsnaam van Van den Biggelaar/Opleiden & Adviseren BV
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Oost Brabant: 17185749

Grondslag verwerking
De grondslag waarop BG consulting verzoekt om persoonsgegevens en deze verwerkt, is toestemming van de betrokken persoon. Het betreft alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering van een opdracht en het informeren van onze relaties over onze diensten, nieuws en ontwikkelingen. Hiervoor vragen wij vooraf toestemming.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die klanten zelf aan ons verstrekken.
– Voor nieuwsbrieven en promoties: e-mailadres en optioneel voor- en achternaam ten behoeve van verzending.
– Via het contactformulier op onze website: naam, e-mailadres en telefoonnummer
– Voor een intake of oriënterend gesprek: naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en functie.
– Voor de uitvoering van een opdracht: benodigde gegevens ten behoeve van assessments, advies, coachen, training, opleiding en facturatie zoals: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, functie, naam leidinggevende / opdrachtgever en opdrachtbevestiging.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verwerken zelf de persoonsgegevens en, indien van toepassing, één van onze samenwerkingspartners, bijvoorbeeld Habilis Mens & Organisatie, Online Talent Manager of een door ons ingehuurde coach of trainer. Het gaat hier alleen om de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
Voor onze boekhouding werken wij samen met een accountantsbureau.
Zij hebben alleen toegang tot de voor de uitvoering van hun taak benodigde gegevens. Wij verkopen absoluut geen persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging
Wij nemen bescherming van persoonsgegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Bewaartermijn
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.
Bewaartermijnen
– Informatieverstrekking: totdat toestemming wordt ingetrokken.
– Uitvoering van een opdracht: tot 1 jaar na afronding van de opdracht.
Recht op inzage, correctie en verwijdering
U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om hiervan gebruik te maken, kunt u contact met ons opnemen.

Klachten
Eventuele klachten kunt u bij ons schriftelijk of mondeling melden. Wij nemen die dan direct in behandeling.
U krijgt binnen 2 weken na ontvangst een schriftelijke bevestiging. De klacht wordt binnen een periode van 4 weken na ontvangst afgehandeld. Indien we niet tot een overeenstemming komen, kunt u uw klacht kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene Voorwaarden
Onze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing.